انجمن علمی دانشجویان

گروه ایمنی کار و حفاظت فنی

  • کارگاه ایمنی حریقhttp://ccpc-uast
  •  سمینار مدیریت استراتژیک وکارگاه عملی ایمنی در ارتفاعhttp://ccpc-uast