آموزش

مدل TMC

مدل TMC )Teachers, Managers, Counselors)

در کنار آموزشهای مصوب وزارت علوم، مرکز علمی کاربردی کلران با استفاده از روش TMC به غنی تر ساختن فرآیند آموزش دانشجویان خود می پردازد. در این روش از مدرسان، مدیران و شرکتهای مشاوره استفاده می گردد. در ذیل توضیح مختصر این روش آورده شده است.

مدرسان Teachers

این بخش از مدل TMC شامل مدرسان می باشد که وظیفه تدریس دروس مصوب وزارت علوم را به عهده دارند. بیش از 90 درصد مدرسان مرکز علمی کاربردی کلران که دارای مجوز تدریس از دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشند، در حال حاضر مشغول کار در شرکت تولیدی شیمیایی کلران می باشند، لذا دانشجویان گرامی همواره می توانند در کنار آموزش های از تجربه های کاری ایشان حین دانش اندوزی استفاده نمایند.

مدیران Managers

قسمت دوم در مدل TMC، مدیران می باشند. منظور از مدیران، مدیران با تجربه ای می باشند که سالها در صنایع مختلف و قدرتمند کشور تجربه اندوخته اند و اکنون عاشقانه آماده هستند تا اندوخته های تجربی خود را در حوزه های تخصصی خود به دانشجویان منتقل کنند.

 

مشاوران Counselors

منظور از مشاوران، مشاوران شاغل در شرکتهای تخصصی مشاوره می باشند. مرکز علمی کاربردی کلران در نظر دارد به منظور تکمیل کردن پروسه آموزشی در ساعاتی غیر از ساعات دروس مصوب بدون دریافت هیچ هزینه ای از دانشجویان، از اینگونه مشاوران استفاده نماید تا بتواند به هدف خود که تربیت متخصصانی کارا و خلاق می باشد، جهت ارائه به صنایع کشور می باشد، نزدیک تر شود.