اطلاعیه ها

اطلاعیه

  • رشد چشمگیر دستاوردهای آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast 
  • اولین دوره فراخوان ایده ی مرکز نوآوری شرکت تولیدی شیمیایی کلران

  • اولین المپیاد حل مسائل صنعتی شرکت تولیدی شیمیایی کلران