مرکز نوآوری CSI

بازدید

  •  بازدید جناب آقای دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد علمی نخبگان از مرکز نوآوری شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  •  بازدید جناب آقای دکتر موسی زاده، مدیر کل دفتر امور پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز نوآوری شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • http://ccpc-uast بازدید دکتر تشنه دل رئیس صنعت معدن وتجارت ودکتر صادقی معاون اقتصادی استانداری از مرکز نواوری شرکت کلران