امور دانشجویی و فرهنگی

صندوق رفاه دانشجویی

  •  درخواست وام دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویانhttp://ccpc-uast
  •  درخواست وام کمک هزینه سفر عتبات در سامانه صندوق رفاه دانشجویانhttp://ccpc-uast