مرکز نوآوری CSI

مرکز نوآوری کلر وصنایع وابسته

  • مجوز مرکز نوآوری شرکت تولیدی شیمیایی کلران با موضوع "کلر و صنایع وابسته"