امور دانشجویی و فرهنگی

دوره آموزشی

  • دوره آموزشی مدیریت مصرف انرژی در مرکز علمی کاربردی کلران http://ccpc-uast
  • دوره آموزشی نظام آراستگی محیط کار در مرکز علمی کاربردی کلران  ttp://ccpc-uast