سؤالات متداول

بخش آموزش

  1. چگونه از زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه مطلع شويم؟

در سايت هم آوا زمانبندي انتخاب واحد و حذف واضافه قابل مشاهده است.

  1. نام كاربري و كلمه عبور براي سامانه هم آوا چيست؟

نام کاربری درسیستم هم آوا کد ملی دانشجو و رمزعبور شماره شناسنامه می باشد .

  1. چرا يك درس از انتخاب واحدمان حذف شده است؟

دانشجو موظف می باشد طبق چارتی که برای رشته اش برنامه ریزی شده انتخاب واحد نماید، و در صورت عدم رعایت پیشنیاز، مسئول آموزش اقدام به حذف دروس مربوطه می نماید.

  1. براي درخواست انصراف چه مراحلي بايد طي شود؟

دانشجویان در سامانه هم آوا درخواست انصراف خود را ثبت می نمایند و سپس به دانشگاه مراجعه نموده و فرم های مربوط به انصراف را تکمیل می نمایند.

  1. جابجايي كلاس چه زماني مي باشد؟

جابجایی کلاس تنها در زمان حذف و اضافه و توسط شخص دانشجو امکان پذیر می باشد (در صورت ظرفیت داشتن جابجایی امکانپذیر می باشد)

  1. مراحل معادلسازي چه مي باشد؟

1- ریز نمرات به همراه مهر و امضای رئیس دانشگاه
2- نامه پیوست ریز نمرات که حتما باید شماره نامه داشته باشد
3- بعد از انجام مرحله بالا ریز نمرات را تحویل مسئول آموزش داده تا دستورات مقتضی صادر شود
4- تماس با دانشجو برای طی نمودن مراحل بعدی(تکمیل فرم معادلسازی)

  1. شرايط مهمان شدن چيست؟

دانشجو می تواند درسی را که دانشگاه در ترم جاری ارائه نداده را در دانشگاه دیگری مهمان بگیرد.
1- ابتدا از طرف دانشگاه مقصد اطمینان حاصل نموده که دروس مورد نظر ارائه گردد.
2- دانشجویان در خواست مهمان را از طریق سامانه هم آوا ثبت نمایند. 
3-بعد از تایید مرکز مبداء، مرکز مقصد و استان دانشجویان می توانند نسبت به انتخاب واحد درس مربوطه اقدام نمایند.

      8. انتقال به چه صورت مي باشد؟ 

       درخواست انتقال از شهرستان به تهران قابل قبول نمی باشد و فقط با درخواست انتقالی از تهران به شهرستان موافقت می شود.

      9. چرا اسم ما در ليست استاد نمي باشد  

اگر درس در برنامه هفتگی دانشجو می باشد ولی اسم دانشجو در لیست حضور و غیاب مدرس نیست به این خاطر است که دانشجو در زمان حذف و اضافه انتخاب واحد نموده و باید منتظر باشد تا لیست جدید به استاد داده شود.

     10. مرخصي تحصيلي به چه صورت مي باشد؟

دانشجو یک ترم تحصیلی می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.دانشجویان ترم اول نمی توانند از مرخصی استفاده نمایند.