امور دانشجویی و فرهنگی

بازدید

  • بازدید دانش آموزان دبیرستان فرزانگان از مرکز علمی کاربردی کلرانhttp://ccpc-uast
  • بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه دامغان از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • بازدید دانش آموزان رشته صنایع شیمیایی هنرستان فنی و حرفه ای فامیلی از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • بازدید دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  •  بازدید دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار مرکز روستا از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • بازدید دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه سمنان از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • بازدید دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • بازدید دانشجویان علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران از مرکز فنی و حرفه ای سمنان به مناسبت هفته مشاغل http://ccpc-uast
  •  بازدید دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه سمنان از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast