امور دانشجویی و فرهنگی

بازدید

 • بازدید دانش آموزان دبیرستان فرزانگان از مرکز علمی کاربردی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانشجویان شیمی کاربردی دانشگاه سمنان از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانش آموزان رشته صنایع شیمیایی هنرستان فنی و حرفه ای فامیلی از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار مرکز روستا از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه سمنان از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانشجویان علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران از مرکز فنی و حرفه ای سمنان به مناسبت هفته مشاغلhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه سمنان از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید مرکز آموزش علمی کاربردی مونگارشو از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
 • بازدید مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران از پارک موزه و مرکز فرهنگی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان سمنانhttp://ccpc-uast
 • بازدید دانشجویان مهندسی فناوری معدن علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران از معادن بزرگ طزره دامغانhttp://ccpc-uast
 •  بازدید دانش آموزان دبیرستان رفاه سمنان از مرکز وشرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast