امور پژوهشی

کارگاه های آموزشی-پژوهشی

  •      کارگاه شیوه تجاری سازی اختراعاتhttp://kol

  •     کارگاه خوشه های فناورhttp://kol
  •  کارگاه سامانه سجادhttp://ccpc-uast
  •  کارگاه آموزشی خود ارزیابی وشاخص های درونیhttp://ccpc-uast
  •  کارگاه آموزشی صندوق رفاهhttp://ccpc-uast