آموزش

اخبار کلاسها

 • برنامه کلاسی نیمسال اول تحصیلی 96-95 http://ccpc-uast
 • برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی 96-95 http://ccpc-uast
 • برنامه کلاسی نیمسال اول تحصیلی 97-96 http://ccpc-uast
 • برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی 97-96 http://ccpc-uast
 •  برنامه کلاسی نیمسال اول تحصیلی 98-97 http://ccpc-uast
 •  برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی 98-97 http://ccpc-uast
 • برنامه کلاسی نیمسال اول تحصیلی 99-98 http://ccpc-uast
 • برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی 99-98 http://ccpc-uast
 • برنامه کلاسی نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 http://ccpc-uast
 • برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 http://ccpc-uast
 • برنامه کلاسی نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 http://ccpc-uast
 •  برنامه کلاسی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 http://ccpc-uast