معرفی مرکز

افتخارات مرکز

  •  افتخارات پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  •  افتخارات فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  •  افتخارات ورزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast