معرفی مرکز

افتخارات مرکز

  • افتخارات فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • افتخارات ورزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  •    افتخارات پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران  http://ccpc-uast