مرکز نوآوری CSI

مرکز نوآوری شرکت تولیدی شیمیایی کلران

  • روش اجرایی ثبت ایده ها در مرکز نوآوری شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • فرم درخواست ایده/ طرحhttp://ccpc-uast