آیین نامه ها

آیین نامه

 •  منشور حقوق دانشجوییhttp://ccpc-uast
 •  آئین نامه نقل و انتقالات دانشجویانhttp://ccpc-uast
 •  آئین نامه شورای پژوهش و فناوریhttp://ccpc-uast
 •  آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلیhttp://ccpc-uast
 •  آئین نامه توسعه کارآفرینیhttp://ccpc-uast
 •  آئین نامه تشکیل انجمن های علمی دانشجوییhttp://ccpc-uast
 •  آئین نامه تشکیل انجمن های ورزشی دانشجوییhttp://ccpc-uast
 •  آئین نامه تشکیل کانون های فرهنگی، هنری دانشجوییhttp://ccpc-uast
 •  آئین نامه تشکیل شورای تعامل و تبادل نظر دانشجوییhttp://ccpc-uast
 •  دستورالعمل اجرایی درس کاربینیhttp://ccpc-uast
 •  دستورالعمل اجرایی درس کارورزیhttp://ccpc-uast