مرکز نوآوری CSI

رویداد شتاب

  • برگزاری اولین رویداد شتاب صنعت کلر و نمک توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast