معرفی مرکز

ارزش های مرکز

1- یادگیری، نوآوری و بهبود عملکرد

2-  نتیجه گرایی

3- توسعه مشارکت دانشجویان در انجام کارهای گروهی

4- کارآفرینی

5- مسئولیت پذیری و پاسخگویی

6- احترام به رسوم، سنت ها و مصالح کشور

7-بهره وری

8- مسئولیت اجتماعی