آموزش

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان

 

  • دستورالعمل ثبت نام کاردانی مهر 98 و نحوه استفاده از سامانه جامع آموزشی دانشگاه(هم آوا) http://ccpc-uast
  • دستورالعمل ثبت نام کارشناسی مهر 98 و نحوه استفاده از سامانه جامع آموزشی دانشگاه (هم آوا) http://ccpc-uast