آموزش

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان

 

  • دستور العمل اجرایی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کاردانی فنی و حرفه ای سال 1397 http://ccpc-uast
  •  دستور العمل اجرایی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره مهندسی فناوری و حرفه ای سال 1397 http://ccpc-uast