آموزش

تک پودمان -تک درس

  •  دوره آموزشی تک پودمان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای مدیران غیر مالی در مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  •  دوره آموزشی تک پودمان مبانی و اصول برندینگ و بازاریابی در مرکز علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانhttp://ccpc-uast
  • دوره آموزشی تئوری حریق وخاموش کننده های دستی  http://ccpc-uast