امور پژوهشی

بازدید

  • بازدید دکتر اخباری از شرکت تولیدی وشیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • بازدید دکتر خباز استاندار محترم از مرکز علمی کاربردی وشرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • بازدید دکتر ساوه ریاست محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی از مرکز وشرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • بیست وپنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه علمی کاربردی کشور http://ccpc-uast
  • بازدید جناب آقای دکتر معصومیان ریاست محترم دفتر گسترش آموزش عالی از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • بازدید جناب آقای دکتر محمدزاده معاونت محترم نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • بازدید جناب آقای مهندس تشنه دل، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از مرکز علمی کاربردی و شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • بازدید سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • بازدید جناب آقای دکتر امید، ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از مرکز علمی کاربردی و شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  •   بازدید جناب اقای دکتر سلاجقه ریاست محترم محیط زیست کشور وهیات همراه از مزکز کلران وافتتاح خانه محیط زیست در مرکز کلران http://ccpc-uast