امور پژوهشی

بازدید

  •  بازدید دکتر اخباری از  شرکت تولیدی وشیمیایی کلران http://ccpc-uast
  • بازدید دکتر خباز استاندار محترم از مرکز علمی کاربردی وشرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  •  بازدید دکتر ساوه ریاست محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی از مرکز وشرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  •  بیست وپنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه علمی کاربردی کشور http://ccpc-uast
  •   بازدید جناب آقای دکتر معصومیان ریاست محترم دفتر گسترش آموزش عالی از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast
  •  بازدید جناب آقای دکتر محمدزاده معاونت محترم نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از مرکز و شرکت تولیدی شیمیایی کلران http://ccpc-uast