اولین و تنها مرکز دانشگاهی تخصصی صنعت کلرآلکالی در خاورمیانه

مرکز آموزش علمی کاربردی
شرکت تولیدی شیمیایی کلران